1009, 2017

વર્લ્ડ સ્યૂસાઈડ ડે નિમિત્તે ટેક મિનિટ ચેન્જ લાઈફ પર ટૉક યોજાઈ

વર્લ્ડ સ્યૂસાઈડ ડે નિમિત્તે ટેક મિનિટ ચેન્જ લાઈફ પર ટૉક યોજાઈ
કોઈપણ વ્યક્તિ આત્મહત્યા તરફ દોરાતી જતી લાગે ત્યારે આટલુ કરો
ઘાતકી ચીજો તેની નજીક રાખવા દો, 1096 પર કે અન્ય કોઈ કાઉન્સિલિંગ સંસ્થાનો સંપર્ક કરો, તેને […]

Read More

1009, 2017

An article in Sandesh Newspaper

An Awareness Program on World Suicide Prevention Day at C U Shah Commerce College, Ahmedabad

Read More

909, 2017

An Article in Divya Bhaskar, Ahmedabad on Suicide Helpline

 

કેતન રાજપૂત, ભાવેશ રાજપૂત | અમદાવાદ
નેશનલક્રાઇમ રેકોર્ડ્સ બ્યૂરોના અહેવાલ પ્રમાણે વર્ષ 2013માં 7186, વર્ષ 2014માં 7225 અને 2015માં 7246 લોકોએ આત્મહત્યા કરી હતી, જેમાં મહિલાઓના આંકડા પર નજર કરીએ તો વર્ષ 2013માં 2634માં ઘટાડો થઈને […]

Read More

1604, 2017

Potluck Party @ Friendship Cafe

Had an awesome time at the potluck today. It is always a super idea to bring a food item, share it with others and it ends up in a feast and a gala celebration for […]

Read More

1803, 2017

Friendship Cafe on Economic Times

Friendship Cafe was covered in Economic Times dated 8th March 2017.

Read More

1103, 2017

Friendship Cafe on ETV Gujarati

Friendship Café is a gift for Loving Community Members by Loving Foundation. It is a café for meditators; a relaxing space; a cooling down place for No Mind or Nothingness to settle. It’s a place […]

Read More

2702, 2017

Inauguration of Friendship Cafe’ on 1st March

Team Loving proudly invites you on the inauguration and launch of “Friendship Cafe” on Wednesday, 1st March, 6 pm onwards @Loving, The Way of the Heart – Center for Transformation, Devi House, Opp Navjivan Press, […]

Read More

1502, 2017

Way of the Heart for Children – Documentary Film

The much awaited short documentary on Kids & How the Kids Meditation at Loving helps children. A short & sweet visual conceptualized & created by  Dr Ronak Gandhi / Video & Editing by Ms Jaspreet […]

Read More

1211, 2016

Kids Meditation Camp featured in DNA Ahmedabad

Read More

1211, 2016

Kids Meditation Camp in Navgujarat Samay

Read More

1409, 2016

World Suicide Prevention Day Program at Loving

World Suicide Prevention Day
“Connect. Communicate. Care.”

Every year 8,00,000 people die of suicide worldwide that means one death by suicide every 40 seconds. Lets join hands with 1096 Zindagi Helpline & Loving Foundation to support the […]

Read More

2608, 2016

ACP Manjita Vanzara’s Message on International Women’s Day 2016

Loving Foundation team visited ACP Manjita Vanzara & received her views on International Women’s Day 2016.

 

 

Read More

2807, 2016

Interview on FM 95 Radio One Ahmedabad with RJ Samina

 

 

Read More

605, 2016

An Article in Divya Bhaskar, Ahmedabad about Kids Meditation Camp

Read More

1704, 2016

Revanta Sarabhai at Loving

To our surprise Revanta Sarabhai has attended our self hypnosis workshop in January 2016. Revanta Sarabhai is a dancer, choreographer, actor and multimedia artist from Ahmedabad. He is the son of Mallika Sarabhai.
 

Read More

2903, 2016

German Hypnotherapist in Ahmedabad

Madita Dickhut from Getmany

Read More

2903, 2016

Healing & Transformation in Work

This article is published in Divya Bhaskar dated 12 March 2016 about how to bring healing & transformation in work. 

Read More

2903, 2016

Foreign Faculties teaching Yoga-Meditation in Ahmedabad

This article published in Navgujarat Samay on 21 March about few foreigners faculties teaching Yoga & Meditation in Ahmedabad. Out of 5 faculties, 4 of them have come to Loving Center for Transformation. Veeresh Denny […]

Read More

2903, 2016

Loving Introduces Love Channel

Love Channel is an initiative of Loving Foundation. Love Channel aspires to send the message of Love, Friendliness & Peace around. There is lot of pain in the world, the only answer is Love! 

Love Channel […]

Read More

708, 2015

Video Testimony of Viviana Duque from Colombia

This video is about Viviana Duque Testimony about Loving Center for Transformation.

Loving The Way of the Heart – Center for Transformation is an Institute of Personal Growth.

We offer Active, Passive & Social Meditations, Group Therapy, […]

Read More

904, 2015

A Seed for Social Transformation

An article in Navgujarat Samay, Ahmedabad on 28 March 2015

Read More

2703, 2015

Social Meditation Workshop for Sanskruti Club

Read More

2502, 2015

Emotional First Aid

We’ll go to the doctor when we feel flu-ish or a nagging pain. So why don’t we see a health professional when we feel emotional pain: guilt, loss, loneliness? Too many of us deal with […]

Read More

602, 2015

Samasati Meditation in the Memory of Veeresh

Dear Friends,
Veeresh, our beloved friend and teacher, left his body to be with Osho Tuesday night, January 27th at 22:28. Let us all come together and experience Samasati – The Art of Witnessing. He wants to […]

Read More

602, 2015

Veeresh Denny Yuson Sanchez

“I am a man of Osho.
I loved and was loved by many” 
-Veeresh

Our beloved friend, master and teacher has left his body to be with Osho on 27 January 2015, Tuesday night at 22:28.

He […]

Read More

301, 2015

Welcome to Loving’s Updated Website

Loving wishes you a Happy New Year!
“Self-initiated change that is, which lies at the heart of new year’s resolutions for all of us.”
– Dr Ronak Gandhi

New Year is the perfect occasion to celebrate love, friendships […]

Read More